Ruuthbos miljöpolicy

Ruuthsbo har ambitionen att vara bland de främsta avseende skötsel, resultat och teknikutveckling. Genom ett aktivt miljöarbete ska Ruuthsbo även vara bland de främsta vad avser kultur- och miljöarbete.


Vi ska sträva efter ständig förbättring. Personalen skall erhålla fortbildning. Vi ska deltaga i dialog med myndigheter, leverantörer, organisationer, kunder och allmänhet och steg för steg minska vår påverkan på miljö och hushålla med ändliga resurser.
Vi ska följa de lagkrav, branschkrav och kundkrav som berör vårt miljöarbete.


Vi ska arbeta för att förebygga förorening. Bekämpningsmedel, gödsel och bränsle ska i möjligaste mån hanteras på sådant sätt att förorening av vatten, luft och mark undviks. I möjligaste mån ska vi beakta odlingsåtgärdernas påverkan på kväveläckaget.
Växtodlingen ska bedrivas med markens långsiktiga bördighet för ögonen.


Vi ska värna om den vilda floran och faunan. Viltvården ska bedrivas så att alla djurarter får lämpligt skydd och foder under hela året. Gårdens avfall ska sorteras så lång möjligt.