Ruuthsbo Miljö & Kulturförening

Föreningens syfte är att tillvarata vår unika miljö på Ruuthsbo.

Byggnadsminnesförklarade byggnader och parkanläggning utgör de centrala delarna.

På egendomen finns ett stort antal bronsåldershögar som varje år vårdas genom EU´s miljökulturprogram.

Ravinen längs Svarteån och betesmarkerna längs havet är skyddade enlig den s.k. §19

Medlemskapet kostar 10:-/år och är öppet för alla som vill vara med och tillvarata denna unika miljö.

Anmälan sker till E-mail miljokultur@ruuthsbo.se